KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Studiowanie na naszym Wydziale nie tylko pozwoli na zdobywanie i poszerzanie wiedzy z zakresu hodowli zwierząt, biologii i prewencji weterynaryjnej, ale również umożliwi pobyt w tak pięknym i pełnym klimatu mieście królów polskich - Krakowie

REKRUTACJA 2016/2017

WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

zaprasza na kierunki:

 

 

Kierunek: Bioinżynieria zwierząt

Studia dwustopniowe, w systemie stacjonarnym
Studia I stopnia (inżynierskie) – 7 semestrów
Studia II stopnia (magisterskie) – 3 semestry

 

Kierunek: Biologia

Studia dwustopniowe, w systemie stacjonarnym
Studia I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów
Specjalność: Biologia stosowana

Studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Specjalność: Biologia stosowana

 

Kierunek: Ichtiologia i rybactwo śródlądowe

Studia dwustopniowe, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym
Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) – 7 semestrów

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) – 3 semestry
Specjalność: Inżynieria ekosystemów wodnych)

Kierunek: Zootechnika

Studia dwustopniowe, w systemie stacjonarnym
Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) – 7 semestrów
Specjalności:

  Hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt
  Hodowla i użytkowanie koni
  Hodowla zwierząt
  Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych (nowa specjalność)
  Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt
Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) – 3 semestry
Specjalności:
  Bioengineering in animal science (studia w języku angielskim)
  Bioinżynieria rozrodu zwierząt
  Hodowla i użytkowanie zwierząt
  Żywienie i dietetyka zwierząt

 

Kierunek: Zootechnika

Studia dwustopniowe, w systemie niestacjonarnym
I stopnia (inżynierskie) – 8 semestrów
II stopnia (magisterskie) – 3 semestry

 

Rekrutacja na kierunki studiów Bioinżynieria zwierząt, Biologia, Zootechnika, Ichtiologia i rybactwo śródlądowe: odbywa się na podstawie rankingu punktów uzyskanych z jednego spośród zdawanych na maturze przedmiotów, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, tj.: biologii, chemii, geografii, informatyki, matematyki.

Na kierunek studiów Bioinżynieria zwierząt, Biologia, Zootechnika, Ichtiologia i rybactwo śródlądowe: bez postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci i finaliści eliminacji centralnych następujących olimpiad: 1) Biologicznej, 2) Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz na kierunek Bioinżynieria zwierząt, Biologia i Ichtiologia i rybactwo śródlądowe laureaci Olimpiady Chemicznej, a na kierunek Zootechnika laureaci Olimpiady Młodych Producentów Rolnych.

Po ukończeniu studiów I-go stopnia absolwenci kierunku: Bioinżynieria zwierząt, Zootechnika i Ichtiologia i rybactwo śródlądowe uzyskują tytuł inżyniera, Biologii - licencjat.

 

Absolwenci studiów I-go stopnia, kierunków: Bioinżynieria zwierząt, Biologia, Zootechnika, Ichtiologia i rybactwo śródlądowe mają możliwość podjęcia studiów stacjonarnych, magisterskich II-go stopnia na kierunkach:

Bioinżynieria zwierząt funkcjonuje bez podziału na specjalności (studia II stopnia zostaną uruchomione w roku akad. 2018/2019 po uzyskaniu tytułu inż. przez absolwentów I stopnia studiów)

Biologia – specjalność Biologia stosowana

Zootechnika obejmuje cztery specjalności:

 • Hodowla i użytkowanie zwierząt
 • Bioinżynieria rozrodu zwierząt
 • Żywienie i dietetyka zwierząt

Bioengineering in animal science (studia w języku angielskim)

Ichtiologia i rybactwo śródlądowe – specjalność Inżynieria ekosystemów wodnych

Na studiach niestacjonarnych I-go i II-go stopnia funkcjonują 2 kierunki Zootechnika (bez podziału na specjalności) i Ichtiologia i rybactwo śródlądowe (specjalność: Inżynieria ekosystemów wodnych)

 

Rekrutacja na studia stacjonarne II-go stopnia odbywa się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia ocen wykazanych w suplemencie.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia będą mogły ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera na kierunku, na który się ubiegają lub z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.

Po ukończeniu studiów II-go stopnia absolwenci kierunków: Bioinżynieria zwierząt (planowane uruchomienie studiów II stopnia w roku akad. 2018/2019), Zootechnika i Ichtiologia i rybactwo śródlądowe uzyskują tytuł magistra inżyniera, a na Kierunku Biologia - uzyskują tytuł magistra.

 

Kandydaci starający się o przyjęcie na studia rejestrują się w systemie elektronicznej rejestracji komputerowej (ERK) i dokonują opłaty na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany przez system ERK przy zakładaniu konta.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies