KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Studiowanie na naszym Wydziale nie tylko pozwoli na zdobywanie i poszerzanie wiedzy z zakresu hodowli zwierząt, biologii i prewencji weterynaryjnej, ale również umożliwi pobyt w tak pięknym i pełnym klimatu mieście królów polskich - Krakowie

REKRUTACJA 2018/2019

WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

zaprasza na kierunki:

 

 

Studia I-go stopnia

 

Studia II-go stopnia

 

Rekrutacja na kierunki studiów Bioinżynieria zwierząt, Biologia stosowana, Zootechnika: odbywa się na podstawie rankingu punktów uzyskanych z jednego spośród zdawanych na maturze przedmiotów, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, tj.: biologii, chemii, geografii, informatyki, matematyki.

Na kierunek studiów Bioinżynieria zwierząt, Biologia stosowana, Zootechnika: bez postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci i finaliści eliminacji centralnych następujących olimpiad: 1) Biologicznej, 2) Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz na kierunek Bioinżynieria zwierząt, Biologia stosowana i Ichtiologia i rybactwo śródlądowe laureaci Olimpiady Chemicznej, a na kierunek Zootechnika laureaci Olimpiady Młodych Producentów Rolnych.

Po ukończeniu studiów I-go stopnia absolwenci kierunku: Bioinżynieria zwierząt, Zootechnika uzyskują tytuł inżyniera, Biologii stosowanej - licencjat.

 

Absolwenci studiów I-go stopnia, kierunków: Bioinżynieria zwierząt, Biologia stosowana, Zootechnika mają możliwość podjęcia studiów stacjonarnych, magisterskich II-go stopnia na kierunkach:

Bioinżynieria zwierząt funkcjonuje bez podziału na specjalności (studia II stopnia zostaną uruchomione w roku akad. 2018/2019 po uzyskaniu tytułu inż. przez absolwentów I stopnia studiów)

Biologia stosowana

Zootechnika obejmuje cztery specjalności:

  • Hodowla i użytkowanie zwierząt
  • Bioinżynieria rozrodu zwierząt
  • Żywienie i dietetyka zwierząt
  • Bioengineering in animal science (studia w języku angielskim)

 

Na studiach niestacjonarnych I-go stopnia funkcjonuje kierunek Zootechnika (specjalność: hodowla zwierząt), na studia niestacjonarnych II-ego kierunek Zootechnika (specjalność: hodowla i użytkowanie zwierząt)

 

Rekrutacja na studia stacjonarne II-go stopnia odbywa się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia ocen wykazanych w suplemencie.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia będą mogły ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera na kierunku, na który się ubiegają lub z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.

 

Uwaga!
Kandydat na studia II stopnia na kierunku pokrewnym,
jest zobowiązany w terminie jednego miesiąca przed zakończeniem rekrutacji, do złożenia wniosku do dziekana wydziału przyjmującego o stwierdzenie zgodności efektów kształcenia dla wskazanych kierunków studiów I stopnia.

Do wniosku kandydat dołącza:

  1. kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem, a jeżeli takich dokumentów nie posiada - zaświadczenie z dziekanatu o zdaniu egzaminu dyplomowego i kartę przebiegu studiów;
  2. potwierdzony przez dziekanat opis kształcenia właściwych dla ukończonego kierunku studiów I stopnia, o ile nie zostały określone w suplemencie;
  3. potwierdzone przez dziekana odpisy kart przedmiotów, określające efekty kształcenia realizowane w ramach tych przedmiotów.

Opinia dziekana wydziału przyjmującego stanowi załącznik do dokumentacji rekrutacyjnej.

 

Po ukończeniu studiów II-go stopnia absolwenci kierunków: Bioinżynieria zwierząt (planowane uruchomienie studiów II stopnia w roku akad. 2018/2019), Zootechnika uzyskują tytuł magistra inżyniera, a na Kierunku Biologia stosowana - uzyskują tytuł magistra.

 

Kandydaci starający się o przyjęcie na studia rejestrują się w systemie elektronicznej rejestracji komputerowej (ERK) i dokonują opłaty na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany przez system ERK przy zakładaniu konta.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies