KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Aktualizacja:
1 grudnia 2017 r.

Nauka dla praktyki

Badania, Doradztwo, Szkolenia, Wdrożenia [pdf]

 

 

Oferta naukowo badawcza

 

Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt

 

Tematyka badań:

 • Neuroendokrynna regulacja mechanizmów rozwoju i adaptacji zwierząt
 • Endokrynologia rozrodu zwierząt, głównie lokalna regulacja czynności układu rozrodczego ptaków domowych
 • Rola hormonów tarczycy u zwierząt
 • Mechanizmy adaptacyjne zwierząt w okresie pourodzeniowym
 • Współdziałanie układu opioidowego, glikokortykoidowego i katecholaminowego w czasie sytuacji stresowych
 • Neuroendokrynna podłoże chorób metabolicznych u zwierząt
 • Czynniki modulujące proces zapalny
 • Udział hormonu wzrostu w regulacji procesu apoptozy w jajowodzie kury
 • Apoptoza i proliferacja w gonadach i nerkach embrionów kurzych
 • Wpływ ksenobiotyków na wzrost, rozwój i funkcje rozrodcze organizmu
 • Możliwość zastosowania pomiaru Met-enkefaliny jako wskaźnika nowotworzenia u ludzi

Propozycja analiz:

 • Analityka hormonalna: oznaczenie hormonów tarczycy, nadnerczy i gonad, opioidów, hormonów gospodarki mineralnej
 • Analityka biochemiczna krwi
 • Hodowle komórek i tkanek
 • Izolacja kwasów nukleinowych
 • Badanie ekspresji genów metodą RT-PCR, QPCR

 

Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt

 

Tematyka badań prowadzonych w Jednostce:

 • Szacowanie wartości hodowlanej buhajów i krów w zakresie cech wydajności mlecznej, pokroju i innych cech nieprodukcyjnych
 • Opracowanie optymalnych programów hodowlanych
 • Badania nad mięsnym użytkowaniem królików w zakresie:
  • wpływu genotypu i systemu kojarzeń na:
   • plenność i wyniki odchowu młodzieży
   • przebieg wzrostu
   • cechy użytkowości mięsnej
   • jakość mięsa
  • Oceny cech ilościowych na podstawie analizy genomu królika
  • Genetyczna i hodowlana analiza odchowu odmian barwnych szynszyli

Propozycje badań i analiz:

 • Ekspertyzy i konsultacje w zakresie obejmującym podaną powyżej problematykę

 

Zakład Hodowli Bydła

 

Tematyka badań prowadzonych w Katedrze obejmuje:

 • genetyczne doskonalenie ras bydła użytkowanych w Polsce Południowo-Wschodniej
 • skład chemiczny i cechy fizyczne mleka krów różnych ras, wpływ wybranych czynników na cechy fizykochemiczne, cytologiczne i mikrobiologiczne mleka, ocena mleka surowego w skupie i jego przydatności technologicznej, mleko specjalnej wartości biologicznej
 • gruczoł mlekowy krów, techniki i cechy technologiczne doju
 • środowisko hodowlane i jego ochrona
 • ocena wpływu różnych czynników na jakość mięsa wołowego (jego skład oraz cechy fizykochemiczne i sensoryczne)
 • polimorfizm antygenów erytrocytarnych i białek płynów ustrojowych, poziom aktywności enzymów zawartych w krwi
 • markery genetyczne I-szej i II-giej klasy – ich oznaczanie i wykorzystanie w praktyce
 • zastosowanie aparatu OVATEC® do diagnozowania wczesnej ciąży, płci płodu, stanu zdrowotnego dróg rodnych krowy, przygotowania samicy do pozyskiwania i przenoszenia zarodków
 • zagadnienia w zakresie behawioru bydła
 • ekologiczny chów bydła i produkcja surowców pochodzenia zwierzęcego
 • immunologiczne, fizjologiczne i biochemiczne wskaźniki wczesnej ciąży u bydła, gospodarowanie populacjami zwierząt dziko żyjących
 • ocena jakości i przydatności technologicznej skór różnych gatunków zwierząt, uszkodzenia i wady skór, możliwość wykorzystania odpadów garbarskich w przemyśle
 • ocena jakości utrwalanych i przechowywanych surowców zwierzęcych
 • socjologiczne uwarunkowania wdrażania strategii ochrony przyrody
 • zastosowanie modelowania liniowego i nieliniowego w hodowli zwierząt, szacowanie parametrów genetycznych i fenotypowych oraz czynników pozagenetycznych wpływających na cechy produkcyjne zwierząt, szacowanie parametrów charakteryzujących efekty krzyżowania, zastosowanie optymalizacji w hodowli zwierząt gospodarskich i gospodarowaniu populacjami zwierzyny łownej

 

Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny

 

Tematyka badań:

 • W zakresie hodowli drobiu: żywienie kur hodowlanych typu mięsnego, reprodukcja kur i gęsi, praca hodowlana nad zachowaniem populacji i utrymaniem zmienności genetycznej w stadzie gęsi zatorskiej, szacowanie parametrów genetycznych u drobiu, badania cytogenetyczne u gęsi, jakość jaj konsumpcyjnych, zawartość kwasów tłuszczowych i cholesterolu.
 • W zakresie hodowli zwierząt futerkowych: metody hodowli i żywienia zwierząt futerkowych, biotechnologia w rozrodzie roślinożernych (nutrie, szynszyle, króliki) i mięsożernych (lisy i jenoty) zwierząt futerkowych, obserwacje etologiczne zwierząt futerkowych.

Propozycje badań i analiz:

 • Określanie wartości pokarmowej dawek stosowanych w żywieniu zwierząt futerkowych mięsożernych i roślinożernych i pomoc w układaniu dawek pokarmowych.
 • Pomoc przy przygotowaniu zwierząt do rozpłodu i w określaniu czasu krycia lub unasienniania.
 • Określenie przyczyn strat w okresie rozrodu i odchowu zwierząt.
 • Ocena jakości jaj.
 • Konsultacje w zakresie sztucznego unasieniania i przewidywania wyników zapłodnienia w stadach drobiu.

 

Zakład Hodowli Koni

 

Propozycje badań i analiz:

 • Analiza siary i mleka klaczy - prof. dr hab. Maria Kulisa, dr inż. Magdalena Pieszka
 • Kwalifikacja nasienia ogiera i psa do konserwacji i sztucznego unasieniania - dr Anna Bittmar
 • Cytologiczne i hormonalne testy rujowe u suk - prof. dr hab. wet. Kazimierz Kosiniak-Kamysz, dr Anna Bittmar

 

Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy

 

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej
Neurofizjologiczne regulacje procesów rozrodczych u owiec; określenie czynników warunkujących występowanie okresowej sezonowości rozrodu u małych przeżuwaczy, udział fotoperiodu w fizjologicznych i endokrynologicznych mechanizmach laktacji; środowiskowe czynniki hormonalnie czynnie zaburzające procesy fizjologiczne u zwierząt i ludzi, ekspresja genów w tkankach; mutacje identyfikowane na poziomie DNA i ich związek z cechami produkcyjnymi zwierząt gospodarskich; polimorfizm białek krwi i mleka owiec i kóz; biotechnologia rozrodu małych przeżuwaczy, transplantacja zarodków; oddziaływanie genu Fec na funkcje rozrodcze owiec; doskonalenie ras i odmian owiec i kóz w rejonie południowo-wschodniej Polski, prace z zakresu użytkowości mięsnej i mlecznej; utrzymanie rezerwy genetycznej plennej owcy olkuskiej; wypas wspólnotowy i kulturowy owiec w Karpatach Polskich.

Katedra prowadzi badania naukowe o następującej tematyce:

  Zespół Hodowli Małych Przeżuwaczy
 • mechanizmy regulujące funkcję jajnika u małych przeżuwaczy w cyklu rujowym i rocznym
 • markery genetyczne białek surowicy krwi
 • wykorzystanie markerów molekularnych DNA w doskonaleniu cech użytkowych małych przeżuwaczy, określanie zależności pomiędzy badanymi genotypami a cechami produkcyjnymi zwierząt
 • czynniki regulujące przebieg laktacji u owiec o zróżnicowanym okresie aktywności płciowej
 • biotechnologiczne i fizjologiczne metody doskonalenia procesu rozrodu zwierząt w warunkach prawidłowego i zakłóconego środowiska
 • określenie czynników wpływających na funkcję osi podwzgórze - przysadka - jajnik u owiec
 • podłoże występowania otyłości - badania na modelu zwierzęcym
 • badania nad neuropeptydami (leptyna, grelina, oreksyna) zaangażowanymi w regulację gospodarki energetycznej i sezonowości u owiec
 • doskonalenie ras i typów owiec i kóz w rejonie południowo-wschodniej Polski
 • warunki kulturowego wypasu owiec w górach
  Zespół Hodowli Trzody Chlewnej
 • zależności pomiędzy poziomem dobrostanu warchlaków i tuczników a jakością mięsa
 • produkcja wieprzowiny w oparciu o tucz knurków; czynniki genetyczne i środowiskowe wpływające na efektywność tuczu i wartość poubojową tusz knurków
 • optymalizacja żywienia loch prośnych; określenie optymalnych zmian masy ciała loch w czasie cyklu reprodukcyjnego
 • badania nad zachowaniem się świń w różnych warunkach środowiskowych; relacje behawioralne w określonych warunkach środowiskowych i ich implikacje na produkcyjność
 • kształtowanie zależności socjalnych w stadach zwierząt użytkowych
 • wpływ stopnia otłuszczenia loszek w okresie odchowu, ciąży i laktacji na ich użytkowość rozpłodową.
 • analiza fizjologicznych mechanizmów folikulogenezy u loszek i loch wykorzystanie tłuszczów w żywieniu loch
 • tłuszcz standaryzowany w żywieniu tuczników
 • ocena przydatności rozpłodowej knurków hodowlanych; określenie zależności pomiędzy mięsnością i otłuszczeniem knurków a ich potencjalną przydatnością rozpłodową
 • wpływ systemów utrzymania oraz środków farmakologicznych na użytkowość rozpłodową loch w warunkach produkcji wielkotowarowej.

 

Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa

 

Tematyka badań prowadzonych w Katedrze:

 • Badania nad procesami rozrodu u ryb (układ szyszynka - podwzgórze - przysadka - gonady)
 • Wpływ zanieczyszczeń środowiska na rozród ryb
 • Badania dotyczące prawidłowej gospodarki rybacko-wędkarskiej na wodach otwartych
 • Badania ichtiofaunistyczne na potokach i rzekach Polski Południowej
 • Przechodzenie ryb przez turbiny i przepławki

Propozycje badań i analiz jakie może wykonać Katedra:

 • Wykonywanie opracowań i ekspertyz z zakresu rozrodu karpiowatych, łososiowatych i sumowatych
 • Doradztwo w zakresie nowoczesnych metod rozrodu ryb
 • Opracowanie projektów zagospodarowania rybackiego i rekreacyjnego zbiorników wodnych
 • Doradztwo w zakresie zorganizowania łowisk licencjonowanych ogólnie dostępnych dla wędkarzy
 • Organizacja i ekspolatacja gospodarstw pstrągowych

 

Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt

 

Tematyka badań:

 • Kontrola rozrodu zwierząt gospodarskich - Prof. dr hab. Adam Okólski, prof. dr hab. Marian Tischner, dr wet. Marcin Pawlak, lek. wet. Marek Tischner
 • Hodowla i zapłodnienie in vitro oocytów cieląt, źrebiat i klaczy - Prof. dr hab. Adam Okólski, dr Wiesława Młodawska, mgr inż. Małgorzata Polańska
 • Ocena chromatyny jądrowej - Dr Wiesława Młodawska
 • Hormonalne metody przyspieszania dojrzałości płciowej samców - Dr wet. Marcin Pawlak
 • Ocena cytogenetyczna koni - Prof. dr hab. Marian Tischner
 • Sezonowość w rorodzie koni i metody przyspieszenia aktywnności rozrodczej - Prof. dr hab. Adam Okólski, prof. dr hab. Marian Tischner, dr wet. Marcin Pawlak
 • Stres w okresie okołoporodowym u klaczy i źrebiąt - Prof. dr hab. Marian Tischner, lek.wet. Marek Tischner
 • Doskonalenie procesów rozrodu zwierząt futerkowych w warunkach prawidłowego i zakłóconego środowiska - Dr hab. Olga Szeleszczuk
 • Biotechnologiczne sterowanie rozrodem u hodowlanych zwierząt futerkowych - Dr hab. Olga Szeleszczuk
 • Chów i rozród zwierząt minigospodarskich - Dr hab. Olga Szeleszczuk
 • Prace badawcze z zakresu histologii układu powłokowego zwierząt futerkowych, w szczególności dotyczące obrazu mikroskopowego skóry i włosów w różnych okresach życia zwierząt - Dr Anna Natanek
 • Badania histochemiczne, immunohistochemiczne, biochemiczne i ultrastrukturalne mięśni ptaków i ssaków - Dr Dorota Wojtysiak
 • Struktura mikroskopowa i submikroskopowa oraz badania histochemiczne układu rozrodczego ptaków i ssaków - Dr Dorota Wojtysiak
 • Wpływ estrogenów na powstawanie nowotworów narządów płciowych u samic - występowanie, ocena histopatologiczna i klasyfikacja - Dr Tomasz Wojnar
 • Prognozowanie przebiegu nowotworów gruczołu mlekowego na podstawie badań histopatologicznych i cytochemicznych - Dr Tomasz Wojnar

Propozycje badań i analiz:

 • Badanie i ocena nasienia
 • Konserwacja nasienia
 • Leczenie zaburzeń płodności klaczy
 • Ultrasonograficzna diagnoza ciąży u klaczy od 10 dnia
 • Przygotowanie zwierząt do rozpłodu i laboratoryjne metody określania czasu krycia lub unasienniania
 • Przyczyny strat w okresie neonatalnym zwierząt futerkowych
 • Ocena histologiczna i histochemiczna tkanek

 

Zakład Zoologii Środowiskowej

 

Tematyka badań:

  Parazytologia:
 • Pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne zwierząt gospodarskich i wolnożyjących, zarażenia w różnych warunkach i systemach chowu, ekonomiczne konsekwencje oraz zasady zwalczania parazytoz u zwierząt gospodarskich
 • Określanie zależności stanu zarażenia zwierząt od czynników środowiskowych i genetycznych

 • Zoologia i Ekologia:
 • Reintrodukcja i rehabilitacja ptaków drapieżnych
 • Hodowla wolierowa Falco p. peregrinus, restytucja ekotypu górskiego i miejskiego tego gatunku w Pienińskim Parku Narodowym
 • Ekologia ptaków wróblowatych, preferencje pokarmowe różnych gatunków sikor
 • Ekologia, ekofizjologia i bioenergetyka ekologiczna małych ssaków (Rodentia, Chiroptera, Insectivora), środowiskowe i fizjologiczne ograniczenia budżetów energetycznych zwierząt stałocieplnych
 • Ekologiczne podstawy sterowania sukcesją fauny na rekultywowanych terenach poprzemysłowych
 • Wermikultura: wykorzystanie Eisenia fetida Sav. w gospodarce człowieka, wpływ rodzaju pokarmu na zdolność reprodukcyjną oraz znaczenie sanitarne
 • Hodowla amatorskich zwierząt terariowych

Propozycje badań i analiz:

 • Określenie stanu zarażenia powszechnymi pasożytami zwierząt gospodarskich (bydło, owce, kozy, konie, świnie, drób, zwierzęta futerkowe) - w badaniach koproskopowych (owoskopia i larwoskopia) oraz sekcyjnych, opracowanie programu zwalczania (dla różnego typu gospodarstw)
 • Opracowanie programów intensyfikacji gospodarowania populacjami bażanta, kuropatwy i kaczki krzyżówki dla Kół Łowieckich województwa małopolskiego
 • Badania gleby celem wykrycia zanieczyszczeń formami rozwojowymi pasożytów
 • Stacja Doświadczalno-Dydaktyczna Katedry Zoologii i Ekologii w Mydlnikach k. Krakowa może wspólnie z innymi ośrodkami podjąć badania dotyczące aktywnych metod ochrony przyrody oraz ekologicznych systemów odtwarzania terenów zdegradowanych. Organizuje też szkolenia związane z tymi tematami (np. dla nauczycieli). Katedra proponuje konsultacje i ekspertyzy w zakresie wykorzystania w różnych ekosystemach ptaków drapieżnych oraz w zakresie hodowli i eksploatacji Eisenia fetida Sav

 

Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt

 

Tematyka badań dotyczy:

 • Fizjologicznych podstaw żywienia zwierząt
 • W badaniach określa się wpływ rodzaju paszy (gatunek, termin zbioru itp.), dodatków paszowych, technologii produkcji paszy na przebieg procesów trawiennych w różnych odcinkach przewodu pokarmowego bydła i owiec (również na zwierzętach przetokowanych do żwacza oraz dwunastnicy). W badania prowadzonych na zwierzętach monogastrycznych (drób, zwierzęta mięsożerne i laboratoryjne) określa się wpływ poziomu energii, włókna paszowego i tłuszczu na poziom energii metabolicznej pozornej i rzeczywistej, a także na trawienie białka i retencję azotu.
 • Wpływu procesów technologicznych na wartość pokarmową pasz
 • Badania z tego zakresu dotyczą głównie wpływu rodzaju materiału roślinnego, terminu zbioru oraz dodatków konserwujących na jakość i wartość pokarmową kiszonek. Przedmiotem szczegółowej analizy jest także wpływ metod konserwacji na rozkład białka, aminokwasów oraz skrobi w żwaczu oraz jelitach.
 • Oceny wartości pokarmowej pasz z uwzględnieniem nowych systemów ich wartościowania
 • W szczególności badania te dotyczą:
  • wartościowania pasz dla przeżuwaczy w systemie INRA 1988
  • energetycznego wartościowania tłuszczu i dawek pokarmowych dla potrzeb żywieniowych drobiu i zwierząt mięsożernych
  • szacowania wartości pokarmowej pasz objętościowych z wykorzystaniem spektroskopu odbicia w bliskiej podczerwieni (NIRS)
  • wartości pokarmowej pasz produkowanych w rejonach ekologicznie zagrożonych
 • Wpływu żywienia zwierząt na wartość odżywczą produktów zwierzęcych
 • W szczególności badania te dotyczą:
  • wpływu dodatków chronionych aminokwasów oraz tłuszczów na skład mleka krów
  • wpływu skarmiania pełnotłustych nasion lnu i rzepaku na skład mięsa i mleka u owiec
  • wpływu składu dawki pokarmowej na wartość odżywczą mięsa broilerów kurzych
  • wpływu żywienia paszami z terenów ekologicznie zagrożonych na wartość odżywczą produktów zwierzęcych
 • Praktycznego żywienia zwierząt gospodarskich
  W szczególności badania te dotyczą:
  • wdrażania i upowszechniania systemu INRA 1988 w żywieniu przeżuwaczy (krowy mleczne, opasy, owce)
  • żywienia drobiu oraz ptaków amatorskich
  • żywienia koni
  • żywienia psów i kotów

Propozycje badań i analiz:

 • Analiza podstawowa pasz
 • Analiza jakości kiszonek (pH, amoniak, kwasy kiszonkowe, ADIN - wskaźnik przegrzania)
 • Oznaczanie składu mineralnego pasz i produktów zwierzęcych
 • Oznaczanie składu kwasów tłuszczowych w paszach i produktach zwierzęcych (chromatografia gazowa)
 • Oznaczanie frakcji włókna, tj. NDF, ADF, ADL
 • Oznaczanie strawności in vivo i in vitro składników pokarmowych pasz
 • Oznaczanie rozkładu białka w żwaczu (in sacco) oraz strawności jelitowej białka nie ulegającego rozkładowi w żwaczu
 • Oznaczanie i wyliczanie wartości pokarmowej (białka, energii) pasz i mieszanek treściwych dla wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich
 • Testowanie pasz na zwierzętach gospodarskich

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies