KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Aktualizacja:
23 stycznia 2015 r.

Nauka dla praktyki

Badania, Doradztwo, Szkolenia, Wdrożenia [pdf]

 

 

Kierunki Badań

 1. Metodologia oceny wartości hodowlanej zwierząt
 2. Metody szacowania parametrów genetycznych cech użytkowych i funkcjonalnych u bydła
 3. Genetyczne uwarunkowania cech użytkowości mięsnej i jakości mięsa królików
 4. Wpływ makro i mikroczynników środowiska hodowlanego na embriogenezę oraz zdrowie i produkcyjność zwierząt
 5. Badania nad profilem histochemicznym mięśni świń, jagniąt i drobiu.
 6. Ocena potencjału genetyczno-hodowlanego i rozwoju embrionalnego gęsi zatorskiej, jako unikalnej grupy genetycznej drobiu.
 7. Markery genetyczne cech użytkowości mięsnej i jakości tłuszczu mlecznego
 8. Analiza polimorfizmu genetycznego w populacji gęsi zatorskich przy zastosowaniu markerów RAPD.
 9. Wpływ warunków chowu zwierząt gospodarskich na ich behawior, poziom dobrostanu, wyniki produkcyjne i jakość uzyskiwanych produktów.
 10. Badania nad zwierzętami wolno żyjącymi będącymi podstawą aktywnej ochrony gatunkowej i tworzenia siedlisk introdukcji.
 11. Wpływ okresu żywienia na profil kwasów tłuszczowych w mleku krów rasy polskiej czerwonej
 12. Badania nad wpływem dodatku selenu do dawek pokarmowych krów cielnych oraz do siary na wzrost cieląt
 13. Doskonalenie sposobów zakiszania wilgotnego ziarna kukurydzy
 14. Analiza użytkowości rozpłodowej szynszyli objętych programem ochrony zasobów genetycznych
 15. Neuroendokrynna regulacja mechanizmów rozwoju i adaptacji zwierząt
 16. Czynniki wrodzonej i nabytej odporności zwierząt
 17. Wrażliwość gonad na czynniki środowiskowe
 18. Ekspresja mRNA receptorów hormonów w tkankach zwierząt
 19. Interakcje układu nerwowego, endokrynnego i immunologicznego podczas wzrostu
 20. Fizjologiczna rola opioidów i greliny
 21. Neuroendokrynne podłoże chorób metabolicznych u zwierząt (czynniki modulujące proces zapalny, aktywność nadnerczy zwierząt w wydzielaniu androgenów w czasie stresu i adaptacji)
 22. Immunoendokrynna rola tkanki tłuszczowej
 23. Wpływ czynników żywieniowych na produkcyjność zwierząt i wartość dietetyczną produktów pochodzenia zwierzęcego
 24. Wpływ dioksyn i polichlorowanych bifenyli na aktywność tarczycy embrionów kurzych
 25. Udział hormonu wzrostu w regulacji procesu apoptozy w jajowodzie ptaków
 26. Badania nad reprodukcją i użytkowości gęsi oraz kur ras rodzimych
 27. Hodowla i użytkowanie koni w warunkach transformowanej hodowli państwowej i terenowej
 28. Zależności pomiędzy fotoperiodem a kształtowaniem interakcji lektyna – prolaktyna - hormon wzrostu u owiec
 29. Oddziaływania ksenobiotyków na procesy rozrodcze u świń, inżynierii tkankowej oraz diagnostyki molekularnej opartej na reakcjach PCR w czasie rzeczywistym oraz SSNP.
 30. Badania nad rolą oreksyn, leptyny i greliny w procesie laktacji owiec oraz sezonowości rozrodu.
 31. Wpływ fotoperiodu na kształtowanie interakcji pomiędzy leptyną, prolaktyną i hormonem wzrostu u nielaktujących owiec.
 32. Czynniki kształtujące plenność owiec, nosicielek genu wysokiej plenności
 33. Badania nad parazytofauną zwierząt gospodarskich, domowych i wolnożyjących.
 34. Wpływ sposobu przygotowania pasz na pobranie i wykorzystanie składników pokarmowych przez zwierzęta gospodarskie
 35. Wykorzystanie metody NIRS do szacowania wartości pokarmowej pasz.
 36. Badania ichtiobiologiczne oraz ichtiofaunistyczne wybranych rzek Polski Południowej
 37. Monitoring obcych, inwazyjnych gatunków ryb
 38. Badania nad rozwojem gonad certy wychowywanej w warunkach stawów karpiowych, z przeznaczeniem na zarybienia.
 39. Zarażenie przeżuwaczy w ekologicznych systemach chowu
 40. Stan zarażenia świń pasożytami przewodu pokarmowego w zależności od warunków produkcyjnych
 41. Czynniki wpływające na stan zarażenia oraz tempo reinwazji pasożytów u koni w różnych warunkach utrzymania
 42. Dynamika populacji ptaków drapieżnych w środowiskach różnego typu, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska antropogenicznego
 43. Monitoring zanieczyszczeń jajami Toxocara spp. gleby zieleńców Krakowa i terenów podmiejskich oraz badania nad lumbricofauną.
 44. Wpływ wybranych dodatków energetycznych na pobranie paszy i profil metaboliczny krów

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies