KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów
Studia I Stopnia - Biologia

Studia licencjackie

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Rodzaj studiów: Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów. Absolwent otrzymuje tytuł licencjata.
Forma: Studia stacjonarne
Profil absolwenta: Celem kształcenia na kierunku biologia jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Absolwent ma nabyć umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Absolwenta powinna cechować znajomość języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego języka naukowego z zakresu biologii.
Założeniem programu studiów kierunku Biologia jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w instytucjach naukowo-badawczych, laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, firmach biotechnologicznych, zakładach hodowli roślin i zwierząt, diagnostycznych laboratoriach medycznych wykorzystujących metody mikrobiologiczne, immunologiczne, biochemiczne, cytologiczne i genetyczne, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych oraz instytucjach samorządu terytorialnego, a także w szkolnictwie (po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego). W trakcie kształcenia absolwent powinien zostać przygotowany do obsługi specjalistycznej aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).
Specjalności: Biologia stosowana

Program kształcenia

Przedmioty przewidziane w planie studiów na kierunku Biologia to:
  • przedmioty kształcenia ogólnego: język obcy, wychowanie fizyczne, technologia informacyjna, podstawy etyki w naukach przyrodniczych
  • przedmioty podstawowe: chemia, fizyka, biofizyka, matematyka
  • przedmioty kierunkowe (obowiązkowe i do wyboru) biologia komórki, mikrobiologia, systematyka i fizjologia roślin, zoologia bezkręgowców i kręgowców, anatomia człowieka i zwierząt, biochemia i fizjologia zwierząt, embriologia i biologia rozrodu zwierząt, podstawy biotechnologii, genetyka ogólna i molekularna, inżynieria genetyczna, immunologia, bioetyka, analiza instrumentalna, paleobiologia, bioinformatyka, metody hodowli kultur in vitro, techniki rekonstrukcji filogenezy, endokrynologia porównawcza, ekologia ewolucyjna, biogeografia, hydrobiologia, bioróżnorodność roślin i zwierząt.
W planie studiów pierwszego stopnia na kierunku Biologia przewidziano 4 tygodniową praktykę zawodową. Praktykę tę można odbyć w Stacjach Doświadczalnych Uniwersytetu Rolniczego, znajdujących się w Krakowie i Krynicy, w gospodarstwach państwowych, spółdzielczych i indywidualnych, a także za granicą np. w Szwajcarii, Anglii, Niemczech, USA, Danii, Holandii i Francji.
Na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzone są wszystkie formy kształcenia, typowe dla studiów akademickich, takie jak: wykłady i różne rodzaje ćwiczeń: laboratoryjne, projektowe i terenowe, oraz seminaria i zajęcia fakultatywne. Studenci mają dostęp do 2 dobrze wyposażonych pracowni komputerowych oraz internetu. Uczelnia dysponuje biblioteką naukową z imponującym księgozbiorem specjalistycznym i ogólnym oraz nowoczesnymi, dostępnymi czytelniami dla studentów, wyposażonymi w terminale komputerowe. Potrzebne książki i skrypty studenci mogą wyszukiwać i zamawiać elektronicznie (on-line) z dowolnego terminala komputerowego. Wielkim ułatwieniem jest możliwość wyszukiwania literatury w różnorodnych bazach danych jakimi dysponuje Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies