KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Studia II Stopnia - Kierunek Ichtiologia i Rybactwo Śródlądowe

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 

Rodzaj studiów: Na kierunku Ichtiologia i Rybactwo Śródlądowe prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie - 3 semestry), które kończą się obroną pracy dyplomowej (magisterskiej) i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Studia niestacjonarne II stopnia, realizowane są systemem 3-dniowych zjazdów, kilka razy w ciągu semestru.

Profil studiów: Ogólnoakademicki
Forma: Studia stacjonarne i niestacjonarne
Profil absolwenta: Absolwent studiów II stopnia na kierunku Ichtiologia i Rybactwo Śródlądowe posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą metod chowu i hodowli ryb ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dywersyfikacji ich produkcji. Posiada umiejętność planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w wodach otwartych w oparciu o istniejące uwarunkowania środowiskowe, prawne i społeczne. Potrafi samodzielnie przygotować operat rybacki. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu ekologii wód śródlądowych. Zna mechanizmy kształtujące zespoły organizmów wodnych i relacje pomiędzy nimi. Dysponuje wiedzą z zakresu zoogeografii; zna historyczne i aktualne procesy kształtujące ichtiofaunę Europy i Polski. Ma świadomość zagrożeń związanych z introdukcjami gatunków nierodzimych. Ma wiedzę dotyczącą różnych form ochrony przyrody w Unii Europejskiej i Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Dyrektywy Siedliskowej i obszarów Natura 2000. Zna metody stosowane w monitoringu stanu i/lub potencjału ekologicznego wód zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną. Potrafi zaplanować badania monitoringowe poszczególnych elementów biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów ryb. Posiada wiedzę z zakresu budownictwa wodnego (rzecznego) oraz nowoczesnych koncepcji i metod przeciwdziałania ekstremalnym zjawiskom hydrologicznym (powodzie, susze). Posiada wiedzę na temat podstawowych zasad i celów regulacji i zabudowy hydrotechnicznej rzek oraz zagrożeń dla ekosystemów wód śródlądowych wynikających z zaburzenia hydromorfologii cieków wodnych. Potrafi rozpoznać ślady ingerencji w przebieg koryt i dolin. Potrafi przygotować opracowanie środowiskowe oraz dokonać oceny oddziaływania inwestycji na zespoły ryb i drożność cieków wodnych. Dysponuje gruntowną wiedzą na temat celów i metod renaturyzacji cieków wodnych. Zna język obcy zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Umie posługiwać się angielskojęzyczną terminologią z zakresu rybactwa i ekologii wód.

 

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Celem kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Ichtiologia i Rybactwo Śródlądowe, specjalność Inżynieria ekosystemów wodnych jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rybackiego, działalności w zakresie monitoringu stanu ekosystemów wodnych oraz zarządzania podmiotami użytkującymi obwody rybackie. Studenci uzyskują pogłębioną wiedzę z zakresu rybactwa, kształtowania struktury ichtiofauny w wodach otwartych oraz kontroli i odtwarzania właściwego funkcjonowania ekosystemów wodnych.

Absolwent zapoznaje się z najnowocześniejszymi systemami funkcjonującymi w oparciu o idee zrównoważonego rozwoju, wykorzystującymi zbilansowane pasze i wielokrotne wykorzystanie wody. Ważnym elementem kształcenia jest problematyka uwarunkowań prawnych związanych zarówno z rybactwem śródlądowym, jak i gospodarką wodną, wynikających ze strategii gospodarki wodnej i rozwoju rybactwa w Unii Europejskiej, ze szczególnym naciskiem na wytyczne Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Powodziowej. Udział w procesie dydaktycznym specjalistów z zakresu inżynierii wodnej daje studentom możliwość połączenia wiedzy przyrodniczej z wiedzą techniczną dotyczącą budownictwa wodnego i nowoczesnych metod zapobiegania skutkom ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, w tym zarządzania ryzykiem powodziowym. Istotną rolę w programie kształcenia odgrywają intensywne zajęcia terenowe obejmujące między innymi doskonalenie posługiwania się rybackimi narzędziami połowowymi i naukę pozyskiwania danych dla oceny stanu ekologicznego wód, zarówno na podstawie zespołów ryb, jak i makrobezkręgowców bentosowych, makrofitów oraz hydromorfologii. Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa dysponuje przeszkolonym personelem oraz sprzętem połowowym i łodziami motorowymi zapewniającymi zaplecze techniczne do prowadzenia tego typu prac. Teoretyczne i praktyczne zajęcia w tym zakresie przygotowują studentów do uzyskania kwalifikacji kierownika grupy posługującej się elektrycznymi narzędziami do połowu ryb.

W ramach realizowanego programu absolwent uzyskuje wiedzę na temat aktualnego rozsiedlenia poszczególnych gatunków ryb w polskich wodach śródlądowych, doskonali umiejętność ich identyfikacji oraz określania specyficznych zagrożeń związanych zarówno z ekologicznymi wymaganiami danego gatunku, jak i rodzajem oraz nasileniem wywieranej nań antropopresji. Osoby zainteresowane rekreacyjnymi i hobbystycznymi aspektami ichtiologii mają możliwość uczestnictwa w zajęciach z wędkarstwa oraz akwarystyki.

Ważnym elementem kształcenia jest opanowanie języka obcego, w szczególności w zakresie terminologii rybackiej i stosowanej w publikacjach traktujących o ekologii wód.

Praktyka dyplomowa, stanowi integralną część procesu przygotowania studenta do samodzielnej pracy badawczej, a w szczególności, w powiązaniu z treściami kształcenia w zakresie przedmiotów podstawowych i kierunkowych, ma przygotować go do planowania i prowadzenia badań, gromadzenia i opracowywania wyników i redakcji pracy magisterskiej.

Absolwenci mają perspektywy samodzielnego prowadzenia gospodarstw rybackich czy prowadzenia działalności związanej z realizacją usług doradczych w zakresie rybactwa i ochrony środowiska wodnego, jak również nabywają kwalifikacje do zarządzania gospodarstwami rybackimi, wylęgarniami, ośrodkami zarybieniowymi i innymi podmiotami związanymi z rybactwem śródlądowym. Mają także możliwość zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych w organach administracji publicznej i samorządowej, takich jak na przykład Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie, Inspektoraty Ochrony Środowiska, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a także w Polskim Związku Wędkarskim, czy w placówkach ochrony przyrody.

Program kształcenia

Program studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Ichtiologia i Rybactwo Śródlądowe obejmuje następujące grupy przedmiotów:
podstawowe i kształcenia ogólnego m. in.: język obcy, doświadczalnictwo rybackie,
kierunkowe (obowiązkowe i fakultatywne) m. in.: budownictwo wodne, rybactwo, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich w UE, akwakultura w Polsce i na świecie, biomonitoring wód, ochrona gatunkowa, szkodniki w rybactwie, przetwórstwo mięsa ryb, bioinżynieria, awifauna wodna, łowieckie użytkowanie stawów rybnych, rekreacja i wędkarstwo, akwarystyka, introdukcje i translokacje gatunków ryb, zasady dobrej praktyki w zabudowie hydrotechnicznej rzek, regulacja i renaturyzacja cieków wodnych, źródła finansowania w rybactwie, inżynieria rzeczna.

Program kształcenia na studiach niestacjonarnych II stopnia odpowiada programowi studiów stacjonarnych na kierunku Ichtiologia i Rybactwo Śródlądowe, a zasadnicza różnica sprowadza się do zmniejszonego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów, ponieważ program ten zakłada większy wkład pracy własnej studentów studiów niestacjonarnych.

Dodatkowe informacje na temat kierunku ichtiologia i rybactwo śródlądowe zamieszczone są pod adresem: http://rybactwo.krakow.pl

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies