KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Aktualizacja:
5 maja 2015 r.

Charakterystyka

W chwili obecnej Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, będący jednym z 8 Wydziałów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, jest prężną i znaną w kraju jednostką naukową i dydaktyczną. Aktualnie, w 10 funkcjonujących na Wydziale Katedrach zatrudnionych jest 84 nauczycieli akademickich, w tym 18 profesorów tytularnych, 20 doktorów habilitowanych oraz 45 pracowników naukowo-dydaktycznych ze stopniem naukowym doktora i 1 z tytułem zawodowym magistra. W kategoryzacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod względem działalności naukowej, zaliczany jest do jednostek o najwyższej, pierwszej kategorii. Odpowiednią jakość kształcenia akademickiego studentów, oprócz fachowej kadry nauczycieli akademickich gwarantuje bogata i ciekawa oferta dydaktyczna. Realizowany jest tu, zgodnie z zaleceniem „karty bolońskiej” trójstopniowy system kształcenia, obejmujący studia inżynierskie, magisterskie i doktoranckie. Studia prowadzone są na trzech kierunkach:

Kierunek: Bioinżynieria zwierząt

Kierunek: Biologia

Specjalność: Biologia stosowana

Kierunek: Zootechnika

Specjalności: Hodowla zwierząt; Hodowla i użytkowanie koni; Hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt; Prewencja weterynaryjna; Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych

Kierunek: Rybactwo

Specjalność: Ichtiobiologia, gospodarka rybacka i ochrona wód

Specyfiką Wydziału są funkcjonujące przy większości Katedr Stacje Doświadczalne, w których utrzymywane są różne gatunki zwierząt gospodarskich. Stacje te stwarzają możliwość prowadzenia w nich badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych i praktyk studenckich. W Stacjach Doświadczalnych utrzymywane są również zwierzęta ras rodzimych takie jak: koniki polski, konie huculskie, gęsi zatorskie, kury zielononóżki kuropatwiane, wysokoplenne owce olkuskie i nutrie standardowe – objęte programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies