KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

KIERUNEK: BIOLOGIA

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

STUDIA I STOPNIA – licencjackie

Rodzaj studiów:

Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów. Studia I stopnia kończą się napisaniem pracy i złożeniem egzaminu dyplomowego licencjackiego i uzyskaniem tytułu licencjata.

Profil studiów:

Forma studiów:

Ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Profil absolwenta:

Celem kształcenia na kierunku Biologia jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Absolwent ma nabyć umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Absolwenta powinna cechować znajomość języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego języka naukowego z zakresu biologii. Założeniem programu studiów kierunku Biologia jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w instytucjach naukowo-badawczych, laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, firmach biotechnologicznych, zakładach hodowli roślin i zwierząt, diagnostycznych laboratoriach medycznych wykorzystujących metody mikrobiologiczne, immunologiczne, biochemiczne, cytologiczne i genetyczne, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych oraz instytucjach samorządu terytorialnego, a także w szkolnictwie (po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego). W trakcie kształcenia absolwent powinien zostać przygotowany do obsługi specjalistycznej aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych.

Specjalność:

Biologia stosowana

 

Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

Biologia stosowana

Celem studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku Biologia ze specjalnością Biologia stosowana jest wykształcenie absolwentów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Absolwent ma nabyć umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Absolwenta powinna cechować znajomość języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego języka naukowego z zakresu biologii.

Absolwent studiów licencjackich na kierunku Biologia jest przygotowany do podjęcia pracy w laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, firmach biotechnologicznych, zakładach hodowli roślin i zwierząt, diagnostycznych laboratoriach medycznych wykorzystujących metody mikrobiologiczne, immunologiczne, biochemiczne, cytologiczne i genetyczne, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych oraz instytucjach samorządu terytorialnego. W trakcie kształcenia absolwent powinien zostać przygotowany do obsługi specjalistycznej aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Program kształcenia

Przedmioty przewidziane w planie studiów I stopnia to:

przedmioty kształcenia ogólnego : język obcy, wychowanie fizyczne, technologia informacyjna, podstawy etyki w naukach przyrodniczych, podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej,

podstawowe : matematyka, chemia, fizyka, biofizyka,

kierunkowe : biologia komórki, mikrobiologia, botanika ogólna, anatomia roślin, systematyka i fizjologia roślin, zoologia bezkręgowców i kręgowców, anatomia funkcjonalna zwierząt i człowieka, biochemia ogólna, fizjologia zwierząt, fizjologia środowiskowa, endokrynologia ogólna, embriologia i biologia rozrodu zwierząt, seminologia stosowana, ekologia, podstawy biotechnologii, genetyka ogólna i molekularna, biologia molekularna z elementami inżynierii genetycznej, immunologia, ochrona zwierząt doświadczalnych, warsztaty laboratoryjne, podstawy ewolucjonizmu, ochrona środowiska.

W planie studiów I stopnia przewidziano 4 tygodniową praktykę zawodową. Praktykę tę można odbyć w Stacjach Doświadczalnych Uniwersytetu Rolniczego, znajdujących się w Krakowie i Krynicy, w gospodarstwach państwowych, spółdzielczych i indywidualnych, a także za granicą np. w Szwajcarii, Anglii, Niemczech, USA, Danii, Holandii i Francji.

Wersja do druku (*.pdf)

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies