KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

STUDIA I STOPNIA – Kierunek Biologia Stosowana

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 

Rodzaj studiów: Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów. Studia I stopnia kończą się napisaniem pracy i złożeniem egzaminu dyplomowego licencjackiego i uzyskaniem tytułu licencjata.
Profil studiów: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Studia stacjonarne
Profil absolwenta:

Celem kształcenia na kierunku bologia stosowana jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Absolwent ma nabyć umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Absolwenta cechuje znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego języka naukowego z zakresu biologii stosowanej.

Absolwent studiów licencjackich kierunku biologia stosowana jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach naukowo-badawczych, firmach biotechnologicznych, zakładach hodowli roślin i zwierząt, diagnostycznych laboratoriach medycznych wykorzystujących metody mikrobiologiczne, immunologiczne, biochemiczne, cytologiczne i genetyczne, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych oraz instytucjach samorządu terytorialnego, a także w szkolnictwie (po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego). W trakcie studiów I stopnia absolwent zostanie przygotowany do obsługi specjalistycznej aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

 

Program kształcenia
Przedmioty przewidziane w planie studiów I stopnia to:
Przedmioty kształcenia ogólnego: język obcy, wychowanie fizyczne, technologia informacyjna, podstawy etyki w naukach przyrodniczych, podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej, znaczenie zwierząt w rozwoju kulturowym człowieka;
Podstawowe: matematyka, chemia, fizyka, biofizyka;
Kierunkowe: biologia komórki, mikrobiologia, botanika ogólna, anatomia roślin, anatomia funkcjonalna zwierząt i człowieka, zoologia bezkręgowców i kręgowców, biochemia ogólna, fizjologia zwierząt, fizjologia środowiskowa, endokrynologia ogólna, embriologia zwierząt, ekologia, podstawy biotechnologii, genetyka ogólna i molekularna, biologia molekularna z elementami inżynierii genetycznej, immunologia, rozród zwierząt, biologiczne uwarunkowania hodowli i żywienia zwierząt, ochrona zwierząt doświadczalnych, warsztaty laboratoryjne, podstawy ewolucjonizmu, ochrona środowiska.

W planie studiów I stopnia przewidziano 4 tygodniową praktykę zawodową (po IV semestrze; 4 ECTS), stanowiącą integralną część procesu przygotowania studenta do pracy zawodowej, a w powiązaniu z treściami kształcenia z zakresu przedmiotów kierunkowych, która ma przygotować go do samodzielnej pracy w laboratorium, planowania i prowadzenia badań, gromadzenia i opracowywania wyników i w końcu redakcji pracy licencjackiej. W trakcie praktyki student może gromadzić dokumentację na potrzeby realizacji pracy dyplomowej (jeżeli wymaga tego specyfika pracy). Praktyka jest zaliczana na podstawie obserwacji aktywności studenta podczas jej trwania (dzienniczek praktyk) i zatwierdzana przez koordynatora praktyk.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies