KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Aktualizacja:
23 stycznia 2015 r.

Stacje doświadczalne

Stacja Doświadczalna Katedry Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt w Przegorzałach k. Krakowa
ul. Jodłowa 12, 30-250 Kraków,
tel. (012) 429-70-11

Kierownik: prof. dr hab. inż. Józef Bieniek, tel. (012) 633-20-84 lub 662-40-56

Adres do korespondencji: Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków

 • Na powierzchni 0,25 ha znajduje się królikarnia (250m2) oraz budynek biurowo-laboratoryjny. W hali królikarni stoi 88 drewnianych klatek oraz dwie baterie do odchowu, pozwalające na utrzymanie ok. 600 królików. Stado podstawowe liczy 120 samców i samic należących do czterech ras: biała nowozelandzka, kalifornijska, burgundzka oraz belgijski olbrzym szary
 • Stacja prowadzi prace naukowo-badawcze obejmujące badania nad mięsnym użytkowaniem królików i wykorzystaniem w ich selekcji wskaźników molekularnych, wpływem różnych systemów kojarzenia królików na plenność i wyniki odchowu młodzieży, przebieg wzrostu oraz użytkowość rzeźną i jakość mięsa
 • Na terenie Stacji odbywają się seminaria magisterskie oraz studenckie praktyki semestralne i dyplomowe
 • Stacja stanowi zaplecze badawcze dla wykonywanych w Katedrze prac magisterskich i doktorskich
 • Stacja może wykonywać na zlecenie prace naukowo-badawcze i usługi dla jednostek zainteresowanych wykorzystaniem królików jako zwierząt laboratoryjnych
 • W ramach posiadanych możliwości Stacja prowadzi sprzedaż królików reprodukcyjnych

 

Stacja Doświadczalna Instytutu Nauk o Zwierzętach w Mydlnikach k. Krakowa
ul. prof. Spiczakowa 6, 30-149 Kraków

Kierownik:

Adres do korespondencji:

 • Stacja zajmuje obszar 10 a. Na jej terenie znajduje się 10 wolier (pomieszczenia hodowlano-rehabilitacyjne dla ptaków drapieżnych), 2 zagrody rehabilitacyjne i zespół łóż do hodowli dżdżownic kompostowych (ze zbiornikiem na nawóz i wermikompost). W Stacji utrzymuje się średnio w ciągu roku 8 par hodowlanych ptaków drapieżnych oraz różną liczbę ptaków poddawanych leczeniu, rehabilitacji i przywracaniu do natury
 • Tematyka prac naukowo-badawczych realizowanych w Stacji dotyczy hodowli i restytucji ginących gatunków ptaków drapieżnych, rehabilitacji pourazowych rzadkich gatunków ptaków drapieżnych oraz badań nad dżdżownicami kompostowymi (Eisenia foetida)
 • W Stacji prowadzone są zajęcia dla studentów z zoologii, ekologii zwierząt, podstaw gospodarki łowieckiej, hodowli i restytucji ginących gatunków zwierząt, myślistwa i ornitologii
 • Stacja może wspólnie z innymi ośrodkami podjąć badania dotyczące aktywnych metod ochrony przyrody oraz ekologicznych systemów odtwarzania terenów zdegradowanych. Organizuje też szkolenia związane z tymi tematami (np. dla nauczycieli). Stacja rozprowadza (w ograniczonym zakresie) sprzedaż wyhodowane ptaki drapieżne mające służyć do biologicznego zwalczania zagrożeń przestrzeni specjalnych, np. lotnisk, upraw, obiektów architektonicznych, oraz sprzedaż dżdżownic zarodowych i wermikompostu

 

Centrum Badawcze i Edukacyjne Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt w Rząsce k. Krakowa
Rząska 4, 32-081 Mydlniki
tel. (012) 636-26-54

Kierownik:

Adres do korespondencji:

 • Stacja dysponuje gruntami ornymi oraz trwałymi użytkami zielonymi o powierzchni 30 ha (w tym 5 ha ogrodzonych pastwisk). Na terenie Stacji znajduje się budynek biurowo-mieszkalny, 2 stajnie (boksowo-stanowiskowa dla 20 koni i boksowa dla 4 ogierów), siodlarnia i pomieszczenie na uprząż. Stacja dysponuje dobrze wyposażoną salą dydaktyczną dla 30 osób (eksponaty anatomiczne, siodła, różnego rodzaju uprzęże, kiełzna, ogłowia, kolekcja podków). W laboratorium z maneżem znajduje się sprzęt USG oraz pełne wyposażenie do pobierania nasienia od ogiera, jego oceny, kwalifikacji i konserwacji. Można korzystać z zaplecza socjalnego (szatnia, WC, kabiny natryskowe). W Stacji uprawia się owies na ziarno paszowe dla koni, żyto na zielonkę i mieszanki roślin pastewnych na zieloną masę. Do przeprowadzania zajęć dydaktycznych utrzymuje się 20 koni różnych ras i 8 pojazdów konnych (bryczki, wozy)
 • Tematyka prac naukowo-badawczych realizowanych w Stacji dotyczy odchowu źrebiąt, zoohigienicznych warunków pomieszczeń dla koni, parazytologii, mechaniki ruchu, hipoterapii i użytkowania koni. W laboratorium przeprowadza się kwalifikację mrożonego nasienia ogierów przeznaczonego do unasienniania klaczy
 • W Stacji odbywają się zajęcia dydaktyczne dla studentów Akademii Rolniczej z różnych Wydziałów z przedmiotu hodowla koni
 • Stacja prowadzi na zlecenie kursy i szkolenia z zakresu jeździectwa, hipoterapii i użytkowania koni oraz organizuje imprezy plenerowe połączone z jazdą konną, ogniskiem itp. Istnieje możliwość korzystania z jazd spacerowych w zaprzęgach różnego typu. Teren Stacji zapewnia dobre warunki do szkolenia psów; znajdujące się tu pomieszczenia można też wykorzystać jako hotel dla psów

 

Stacja Doświadczalna Katedry Biotechnologii Zwierząt na Bielanach
ul. Rędziny 1, 30-274 Kraków
tel. (012) 429-75-47

Kierownik: prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska

Adres do korespondencji: Katedra Biotechnologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków

 • Stacja posiada areał 31,06 ha gruntów. Na jej terenie znajduje się budynek badawczo-dydaktyczny oraz laboratoryjny z salą dydaktyczną oraz 3 owczarnie doświadczalno-dydaktyczne, w których utrzymywane jest stado zachowawcze owcy olkuskiej - 41 sztuk, kolekcja 16 różnych ras owiec - przedstawicieli wszystkich kierunków użytkowania oraz stado zwierząt doświadczalnych - 60 szt
 • Stacja dysponuje laboratoriami: biologii molekularnej, embriologii stosowanej, zapłodnienia in vitro, badań przydatności rozpłodowej i konserwacji nasienia samców, endoskopii i ultrasonografii, peryfuzji organotypowej, badań neuroendokrynologicznych, pozyskiwania i przerobu mleka oraz oceny wartości rzeźnej i jakości mięsa owiec i kóz
 • W Stacji odbywają się zajęcia dydaktyczne dla studentów Akademii Rolniczej Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Rolniczo-Ekonomicznego, Agroinżynierii oraz dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również szkolenia i warsztaty tematyczne z zakresu organizacji i technologii produkcji owczarskiej. Z bazy doświadczalnej Stacji korzysta też wiele szkół średnich Krakowa prowadząc tam zajęcia z przedmiotu biologia

 

Stacja Doświadczalna Stacja Doświadczalna Instytutu Nauk Weterynaryjnych w Przegorzałach k. Krakowa
ul. Jodłowa 12, 30-250 Kraków
tel.

Kierownik:

Adres do korespondencji:

 • Stacja zajmuje powierzchnię 10 ha (łaki i pastwiska). Na terenie Stacji znajduje się stajnia, stodoła i magazyny paszowe oraz budynek dydaktyczny z salą wykładowo-ćwiczeniową (dla 40 osób) i 3 laboratoria: hodowli tkankowych, oceny i konserwacji nasienia, embriologiczne połączone z salą operacyjną. Laboratoria wyposażone są m.in. w USG, aparat do narkozy dla dużych zwierząt, mikroskopy (odwrócony OPTON z wyposażeniem, kontrastowo-fazowy, stereoskopowe), inkubator Heareus z przepływem CO2 do hodowli tkanek, autoklaw, cieplarki z płaszczem wodnym. Zwierzęta utrzymywane na Stacji to obecnie 15 koni rasy konik polski
 • W Stacji prowadzone są prace naukowo-badawcze dotyczące sterowania rozrodem zwierząt, transplantacji zarodków, embriologii eksperymentalnej i stosowanej, zapłodnienia in vitro, mrożenie nasienia, neonatologii, badań nad stresem, imprintingiem u koni
 • W Stacji odbywają się zajęcia dla studentów z biologii rozrodu zwierząt i profilaktyki weterynaryjnej oraz elektywy
 • Stacja dokonuje na zlecenie kontroli rozrodu zwierząt użytkowych (np. badanie i ocena nasienia, ocena zaburzeń zachowania płciowego, analiza przyczyn niepłodności, konserwacja nasienia, synchronizacja rui i owulacji, transplantacja zarodków, unasiennianie nasieniem świeżym i mrożonym, ultrasonograficzna diagnoza ciąży u klaczy od 10-14 dnia, mikroskop fluorescensyjny, mikromanipulator). Stacja prowadzi sprzedaż źrebiąt i dorosłych koni rasy konik polski, sprzedaje też obornik koński

 

Stacja Doświadczalna Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa w Mydlnikach k. Krakowa
ul. Prof. Teodora Spiczakowa 6, 30-149 Kraków

Kierownik: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Popek, tel. (12) 637-53-79, (12) 637-51-76, fax (12) 638-59-79

Adres do korespondencji: Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ul. Prof. Teodora Spiczakowa 6, 30-149 Kraków

 • Rybacka Stacja Doświadczalna KIiR zajmuje obszar ..39.8 ha.. Na tym terenie znajduje się ..51.stawów hodowlanych i doświadczalnych o łącznej powierzchni ..26.ha lustra wody. Stacja prowadzi chów i hodowlę karpia w pełnym cyklu hodowlanym oraz chów pstrąga tęczowego, amura białego, tołpygi białe i pstrej, suma, jesiotra (sterlet), sandacza oraz karasia. Posiada też własną wylęgarnię. Przez cały rok prowadzona jest sprzedaż ryb handlowych.
 • Na terenie Rybackiej Stacji Doświadczalnej znajduje się budynek Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa, gdzie w salach dydaktycznych prowadzone są zajęcia (wykłady, ćwiczenia i seminaria) dla studentów stacjonarnych na kierunkach Rybactwo, Zootechnika i Biologia. Zajęcia na stopniu inżynierskim oraz magisterskim prowadzone są w zakresie ichtiobiologii, ochrony środowiska wodnego oraz akwakultury.
 • Na obiektach Rybackiej Stacji Doświadczalnej odbywają się zajęcia praktyczne dla studentów oraz praktyki zawodowe i dyplomowe.
 • Rybacka Stacja Doświadczalna KIiR jest również zapleczem doświadczalnym dla pracowników KIiR.
 • Na terenie Rybackiej Stacji Doświadczalnej znajduje się wydzielony teren, na którym znajdują się pomieszczenia hodowlano-rehabilitacyjne dla ptaków drapieżnych (woliery) obsługiwane przez pracowników Katedry Zoologii i Ekologii UR w Krakowie.

 

Pracownia Izotopowa Katedry Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt w Przegorzałach

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies