KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Aktualizacja:
23 wrzesień 2015 r.

Praktyki zawodowe

 

Cel praktyk:

 • szczegółowe zapoznanie się studentów z technologią i organizacją procesów produkcyjnych w gospodarstwie
 • wdrożenie studentów do samodzielnego obserwowania zjawisk biologicznych, ich interpretacja i ocena na przesłankach naukowych
 • branie udziału w jak największej liczbie prac wykonywanych w gospodarstwie, uczestniczenie w ich organizowaniu i technicznym wykonaniu. Student powinien umieć poprawnie ocenić jakość i wydajność wykonywanych prac

 

Czas i miejsce praktyk

Praktyka trwa 8 tygodni i może się odbywać w terminie od 15. czerwca do 30 września w gospodarstwach rolnych prywatnych lub stacjach doświadczalnych, które charakteryzują się wysokim poziomem produkcji zwierzęcej. Praktyka częściowo lub w całości może także odbywać się w gospodarstwach rolnych za granicą.

Podczas praktyki student powinien poznać co najmniej dwa kierunki produkcji zwierzęcej w tym obowiązkowo jeden z kierunków produkcji tzw. podstawowej tj. chów bydła, chów trzody chlewnej lub chów drobiu (4 tygodnie) oraz, do wyboru, jeden z kierunków uzupełniających takich jak konie, zwierzęta futerkowe, owady użytkowe itp. (4 tygodnie).

 

Dokumentacja

 1. Program praktyki
  Studenci podczas odbywania praktyki winni poznać praktycznie następujące zagadnienia:
  • rasy i typy użytkowe zwierząt hodowanych w gospodarstwie
  • rozród zwierząt – dobór osobników do rozpłodu, żywienie i postępowanie z samicami podczas ciąży, przygotowanie do porodu i ewentualne udzielenie pomocy
  • odchów młodzieży
  • żywienie zwierząt z uwzględnieniem gatunku, płci, wieku i stanu fizjologicznego
  • pasze stosowane w gospodarstwie
  • warunki utrzymania i pielęgnacji zwierząt gospodarskich
  • profilaktyka, występowanie i zwalczanie chorób
  • organizacja produkcji zwierzęcej, zatrudnienie, stopień mechanizacji, dokumentacja zootechniczna, znakowanie zwierząt, ocena wartości użytkowej
 2. Dzienniki praktyk
  Student jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia dziennika praktyk, w którym zapisuje wykonane w ciągu dnia prace i cotygodniowo jest potwierdzany przez opiekuna lub w właściciela gospodarstwa.
  W przypadku odbywania praktyki za granicą student zobowiązany jest do sporządzenia obszernego sprawozdania z praktyki.
  Z każdego miejsca praktyki student zobowiązany jest uzyskać opinię o odbytej praktyce wydaną przez opiekuna lub właściciela gospodarstwa.
  Praktyka jest zaliczana na podstawie egzaminu składanego przed komisją składającą się z przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Praktyk, pracownika naukowego Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt oraz z kierownika Sekcji Praktyk Studenckich UR po uprzednim zaakceptowaniu dziennika praktyk i uzyskaniu pozytywnych opinii z miejsc praktyki.
 3. Pytania na egzaminie z praktyki dotyczą:
  • opisu gospodarstwa, głównych kierunków produkcji, gatunków i ras zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie
  • oceny pomieszczeń przeznaczonych dla utrzymywanych w gospodarstwie gatunków zwierząt
  • sposobu przygotowania i zadawania paszy
  • sposobu żywienia i ilości zadawanej paszy
  • umiejętności doju
  • pielęgnacji nowonarodzonych zwierząt
  • znakowania zwierząt i prowadzenia dokumentacji
  • oceny wartości rozpłodowej, tucznej, mlecznej zwierząt
  • umiejętności wykrywania rui, terminu krycia, zachowania przy porodzie
  • ogólnej analizy ekonomicznej danej gałęzi produkcji

 

Praktyka dyplomowa

W przypadku jednolitych studiów magisterskich (specjalność Hodowla zwierząt i Biologia rozrodu zwierząt) praktyka dyplomowa ma miejsce po 8 semestrze. Trwa ona najczęściej 4 tygodnie, z tym że realizowana jest w całości (nieprzerwanie0, względnie w zależności od specyfiki podjętego tematu pracy magisterskie, w uzgodnieniu z opiekunem może być dzielona na mniejsze okresy. Jednak w całości student musi odbyć przynajmniej 4 tygodnie. Praktyki dyplomowe są bardzo sprofilowane i odbywają się w stacjach doświadczalno-dydaktycznych Wydziału albo w przedsiębiorstwach lub instytucjach związanych z realizowanym tematem. Wyszukaniem odpowiedniego miejsca realizacji praktyki zajmuje się zainteresowany magistrant, ale najczęściej opiekun naukowy wykorzystuje swoje kontakty osobiste.

 

Jak zorganizować praktykę „krok po kroku”:

 1. Student zapoznaje się z regulaminem oraz programem praktyk zawodowych na swoim kierunku studiów (informacja jest zamieszczona na internetowej stronie Wydziału/Kierunku lub dostępna w Dziekanacie)
 2. Zgodnie z powyższymi wytycznymi i ewentualnie po konsultacji z Opiekunem Praktyk na swoim Kierunku studiów, Student składa podanie do wybranego zakładu pracy (o profilu działalności związanym z kierunkiem studiów!).
 3. Po wyrażeniu zgody (może być na podaniu) przez zakład pracy na odbycie praktyki, student wypełnia druk „plan praktyk”, który zatwierdza Wydziałowy Opiekun praktyk.
 4. Następnie Student składa podanie wraz z planem praktyk u Wydziałowego Opiekuna praktyk, bądź w Biurze Karier i Kształcenia Praktycznego - p. 21A przy al. Mickiewicza 21 (Collegium Godlewskiego).
 5. Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego przesyła do zakładu pracy stosowne porozumienie o praktykę.
 6. Studenci rozpoczynający praktykę powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Jeżeli student jest ubezpieczony poza uczelnią, to przed rozpoczęciem praktyk wpisuje nr polisy i nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego do planu praktyk. Niektóre zakłady pracy wymagają przedłożenia stosownego dokumentu potwierdzającego wykupienie polisy przed rozpoczęciem praktyk. Przynależność do niektórych organizacji studenckich i posiadanie aktualnej legitymacji jest równoznaczne z byciem ubezpieczonym (np. EUROSTUDENT 26, ISIC, AZS i inne.)

 

Wydziałowi Opiekunowie Praktyk [email] [telefon] [info]
Bioinżynieria zwierząt dr inż. Ewa Ocłoń
e.oclon( małpa )ur.krakow.pl
(12) 662 40 44  
Biologia dr hab. Anna Wójtowicz
anna.wojtowicz( małpa )ur.krakow.pl
(12) 429 75 47 [pdf]
Rybactwo prof. dr hab. Włodzimierz Popek
rzpopek( małpa )cyf-kr.edu.pl
(12) 637 53 79 [pdf]
Zootechnika: Hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt dr hab. Edyta Molik
rzmolik( małpa )cyf-kr.edu.pl
(12) 429 75 47 [pdf]
Zootechnika: Hodowla i użytkowanie koni dr inż. Magdalena Pieszka
m.pieszka( małpa )ur.krakow.pl
(12) 662 41 40
(12) 662 40 80
[pdf]
Zootechnika: Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt dr hab. Marcin Lis
rzlis( małpa )cyf-kr.edu.pl
(12) 662 40 77 [pdf]
Zootechnika: Hodowla zwierząt dr hab. inż. Ryszard Tuz
rztuz( małpa )cyf-kr.edu.pl
(12) 662 40 11 [pdf]
Zootechnika: Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych dr inż. Olga Lasek
o.lasek( małpa )ur.krakow.pl
(12) 662 40 84

 

 

Druki do pobrania związane z Praktyką Zawodową
Plan Praktyki Zawodowej [doc]
Ostatnia zmiana: 19.01.12
Dziennik Praktyk [doc]
Ostatnia zmiana: 19.01.12

 

 

Oferty praktyk

Oferta praktyk hodowlanych w gospodarstwie rolnym zajmującym się hodowlą owiec [więcej]

 

Druki do pobrania związane z Praktyką Zawodową w ARiMR i ARR
Zasady organizacji praktyk zawodowych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [pdf]
Ostatnia zmiana: 25.01.12
Zasady organizacji praktyk zawodowych w Agencji Rynku Rolnego [pdf]
Ostatnia zmiana: 25.01.12
Informacje o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [pdf]
Ostatnia zmiana: 25.01.12
Formularz aplikacyjny ARiMR [doc]
Ostatnia zmiana: 25.01.12
Wzór umowy o praktykę absolwencką ARiMR [doc]
Ostatnia zmiana: 25.01.12
Wzór umowy o wolontariat ARiMR [doc]
Ostatnia zmiana: 25.01.12
Wzór umowy praktyki ARR [pdf]
Ostatnia zmiana: 25.01.12

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies